Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Centrum Medyczne Medicus Estetic Marek Pułtorak zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne Medicus Estetic Marek Pułtorak, ul. Harcerska 35, 43-100 Tychy

 2. Administrator nie powołuje Inspektora Danych Osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych i prowadzenia dokumentacji medycznej na podstawie:
  • Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015 poz. 2069 ze zm.).
  • Art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
  • Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w zakresie prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną jeżeli Pani/Pan wraził taką prośbę.

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a w szczególności instytucje państwowe, NFZ, ZUS, laboratoria analityczne, podmioty diagnostyczne. Dostęp do danych będzie miał także podmiot świadczący na rzecz Administratora usługi utrzymania systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w chmurze.

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi lub do czasu żądania zaprzestania przekazywania informacji drogą poczty elektronicznej.

 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w którym nie stoi to w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa. 
Ma Pani/Pan także prawo żądania zaprzestania przesyłania informacji drogą mailową oraz wykorzystywania adresu email w dowolnej chwili.

 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa.

 8. Podanie danych osobowych w celu świadczenia usług medycznych i prowadzenia dokumentacji medycznej jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa, a w celu przesyłania informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej dobrowolne. Brak zgody na kontakt mailowy i nie podanie adresu email uniemożliwi Administratorowi przesyłanie Pani/Panu informacji w ten sposób.

Polityka prywatności serwisu www.medicus-estetic.pl

 1. Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez Serwis oraz aplikacje wspierające takie jak facebook.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Centrum Medyczne Medicus Estetic ul. Harcerska 35, 43-100 Tychy
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.medicus-estetic.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.